O nás

Jsme malotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna.

V malotřídní škole má učitel více prostoru věnovat se individuálně jednotlivým žákům a dochází tak k častější interakci mezi učitelem a žákem. Výsledkem je, že žáci jsou častěji zapojeni do výuky a mají více příležitostí projevit se a procvičit si probíranou látku. Žáci dostávají prostor i pro výuku v menších skupinách, kde je kladen důraz na vzájemnou spolupráci a rozvoj komunikace. V takové třídě se snadněji navazuje pocit sounáležitosti, žáci mají k učitelům a personálu bližší vztah, než je tomu v plně organizované základní škole.

Pozitivním prvkem v našich věkově smíšených třídách je kooperace mezi staršími a mladšími žáky, kde se mladší žáci učí od starších. Všichni učitelé znají všechny žáky a mají také častější kontakt s jejich rodiči.

Pro tyto přednosti si naši školu vybírají i rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům poskytujeme odborně vedené ambulantní náslechy a logopedickou péči.

Naše škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Duhová škola" (dále ŠVP). Cílem tohoto programu je, aby si žáci osvojili všechny kompetence v takové míře, aby se bez problémů úspěšně zapojili do výchovně vzdělávacího procesu na 2. stupni v plně organizované škole. Náš ŠVP je zaměřen na žáka zejména tím, že bere v úvahu žákovy schopnosti, jeho individuální potřeby a zohledňuje žákovo osobní maximum.

Spolupracujeme s PPP Nymburk (Pedagogicko-psychologická poradna), s Plaveckou školou Nymburk, s Domovem mládeže v Nymburku, se Školním statkem Středočeského kraje v Poděbradech, s MŠ Netřebice a místními spolky (spolek žen, sbor dobrovolných hasičů, myslivecký spolek)Prostory naší školy jsou využívány zájmovými organizacemi v obci.

Žáci mají ve všech třech třídách k dispozici počítače a tablety pro práci v jednotlivých vyučovacích předmětech. Pracujeme s výukovými programy a interaktivními učebnicemi. Počítače jsou dále využívány v zájmovém útvaru "Počítače hrou". Od prvního ročníku probíhá nepovinná výuka anglického jazyka, od druhého ročníku je anglický jazyk povinný. Jako zájmový útvar v oblasti jazyků nabízíme německý jazyk a již několik let u nás vyučuje anglický jazyk zkušený lektor jazykové školy.

Školní družina má dvě oddělení. V odpoledních hodinách nabízíme tyto zájmové útvary: výtvarný, hudební, taneční, počítače hrou a stolní tenis. S Domovem mládeže v Nymburce spolupracujeme v oblasti pořádání keramických kurzů pro naše žáky. Účastníme se výuky plavání v plavecké škole.

Výsledky naší práce prezentujeme při vánočním vystoupení v místním kostele a při školní besídce na závěr školního roku. V průběhu roku se zúčastňujeme výtvarných a sportovních soutěží. Realizujeme řadu projektových dnů (Den země, Velikonoce, Ochrana člověka za mimořádných situací a další). Jezdíme se žáky na exkurze a divadelní představení. Divadelní soubory zveme i k nám do školy.

Výše uvedené skutečnosti dokládají, že se v naší škole snažíme vytvářet a podporovat takové zázemí a podmínky, které rozvíjí tvořivost, radost z poznaného a zároveň bereme v úvahu možnosti žáka.

Jsme obyčejnou malou školou, kde se snažíme, aby se žáci cítili dobře. Našim přáním je, aby čas prožitý v našem zařízení byl příjemný, žáci se sem rádi vraceli a získali co nejvíce do budoucího života.

Mgr. Monika Nepimachová, ředitelka


Zobrazení: Alba | Podle data

O nás


tisk Tisknout   ↑ Nahoru