Informace k zahájení šk. roku 2021/2022

Zahájení šk. roku 2021/2022: 

1. Slavnostní zahájení šk. roku 2021/2022 proběhne 1.9. 2021 v 7:30 hod na školní zahradě

2. Přivítání žáků 1. ročníku 

3. Testování žáků: 

  • 1. ročníku - za přítomnosti rodičů v budově školy
  • 2. ročníku - postupně v budově školy bez přítomnosti rodičů
  • 3. ročníku - postupně v budově školy bez přítomnosti rodičů 
  • 4. ročníku - postupně v budově školy bez přítomnosti rodičů 
  • 5. ročníku - postupně v budově školy bez přítomnosti rodičů

Preventivní screeningové testování proběhne ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Tohoto testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělání nemoci COVID-19. 

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021: 

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy, ve společných prostorách, zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce i ve společných prostorách školy.

 

Získávání informací o chodu školy: 

Žádáme všechny zákonné zástupce o překontrolování přístupových údajů do e-třídnice a zákonní zástupci žáků 4. a 5. ročníku i do elektronické žákovské knížky. 

Připomínáme, že: 

  • žáci 1. - 3. ročníku využívají žákovské knížky v písemné (papírové) formě
  • žáci 4. a 5. ročníku využívají žákovské knížky v elektronické formě

Aktuální informace o provozu školy bude možno získat formou: 

  • stránky školy
  • elektronická třídní kniha
  • informativní sešit (pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost sledovat informace v elektronické formě)

První třídní schůzky - v měsíci září nebudeme z hygienických důvodů realizovat. Všechny potřebné informace viz. výše. Všechny vaše případné dotazy budeme zodpovídat elektronicky nebo telefonicky.

 

! Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost vyplnění zápisního lístku do šk. družiny, kde je na druhé straně tiskopisu potřeba důkladně zapsat odchody žáků v jednotlivé dny ze školy (s doprovodem nebo samostatně). V případě, že žák odchází ze školy v jinou dobu, než je uvedeno na daném tiskopisu, je nutné přinést v konkrétní den do školy lísteček s datumem, časem odchodu a podpisem zákonného zástupce. Z bezpečnostních důvodů musíme jinak postupovat podle informací na zápisním lístku. 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru